Mer enn en av fem ansatte helse- og sosialsektoren har opplevd tilfeller av vold, trusler og trakassering på jobb. Det er flere enn dobbelt så mange sammenliknet med alle yrkesaktive.Overfallsalarm er en svært viktig faktor for et tryggere arbeidsmiljø

jan 10, 2023

Tunstalls overfallsløsning vinner stadig nye anbud i både Norge og øvrige Norden. Dette er resultatet av at flere ansatte opplever utrygghet og utsatthet i sin daglige arbeidssituasjon. En analyse fra Statistisk sentralbyrå (SSB ANALYSE 2018/22) viser at mer enn en av fem ansatte helse- og sosialsektoren har opplevd tilfeller av vold, trusler og trakassering på jobb. Det er flere enn dobbelt så mange sammenliknet med alle yrkesaktive. Undersøkelsen viser også en urovekkende trend i økningen av antall tilfeller av vold, trusler og trakassering i velferdssektoren.

Problemet gjelder først og fremst i arbeidssituasjoner i utsatte miljøer som innenfor rus og psykiatri, men også i tradisjonelle omsorgsmiljøer på sykehus og sykehjem. Konsekvensene for de ansatte kan være alvorlige, og lede til psykiske plager, i tillegg til fysiske skader, og kan føre til tap av kompetanse ved at folk slutter, samt høyere sykefravær.

Tilbakemeldinger fra våre kunder er at selve innsikten i å ha en overfallsalarm, som de kan stole på at fungerer, er en svært viktig faktor for et tryggere arbeidsmiljø. Å vite at man enkelt kan tilkalle hjelp dersom en vanskelig eller farlig eller truende situasjon skulle oppstå, oppleves som en trygghet for de ansatte.

Personalet har med seg en liten alarmsender som de kan trykke på når de trenger hjelp. Alarmen sendes til de andre kollegene innen to sekunder. Den viser hvem som har aktivert alarmen og hvor vedkommende befinner seg. Innendørs sørger lokale posisjonsgivere for at posisjonen til den ansattes alarmsender alltid er oppdatert. Ved hjelp av vår «follow-me» funksjonalitet vil posisjonen oppdateres dersom den ansatte forflytter seg etter at alarmen er sendt. Utendørs blir alarmen sendt via BLE-kommunikasjon mellom alarmsenderen og den ansattes mobilapplikasjon. Posisjon angis da med eksakt GPS lokasjon, og oppdateres løpende etter hvert som den ansatte beveger seg.

Personalet har mulighet til å teste sin alarmsender hver dag via en teststasjon. De holder bare alarmsenderen opp mot en liten skjerm og sender en alarm. Da får de umiddelbart en sjekk av funksjonaliteten på alarmsender og at alarmkjeden fungerer som den skal.

Dette er et meget robust og utprøvd system som første gang ble tatt i bruk allerede på slutten av 80-tallet. Teknologien har selvfølgelig endret seg gjennom årene, bl.a. med digitalisert alarmdistribusjon til mobilapplikasjon og vaktromsskjermer. Dagens løsning er installert og i bruk på svært mange institusjoner, som dagsenter, sykehjem og omsorgsboliger og på sykehus. I Norge har bl.a. Velferdsetaten i Oslo kommune valgt løsningen til sine rusinstitusjoner og Helse Vest RHF har valgt den i rammeavtale for overfallsalarm til regionens spesialisthelsetjenester, inkludert sykehus, psykisk helsevern og rusbehandling. I Danmark benyttes den på 80% av landets psykiatriske institusjoner, eksempelvis på det nye Retspsykiatrisk Center Sct. Hans (Roskilde) og Psykiatrien i Syddanmark (Esbjerg).

Alle alarmer logges i løsningens administrasjonsgrensesnitt. Her har man tilgang til detaljerte rapporter, som bl.a. kan vise totalt antall alarmer i en gitt periode, hvem som sender alarmer eller hvor alarmer sendes fra. Det kan gi en svært nyttig oversikt over om det er spesifikke områder som er mer risikofylte enn andre. Det kan også være at det er spesielle tider hvor risikoen for voldshendelser er større enn vanlig. Rapportene kan også brukes som underlag til å dokumentere hendelser og overgrep.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om våre løsninger for personalsikkerhet.

Løsninger

Velferdsteknologiske løsninger med mennesket i sentrum.

Lær mer

Tjenester

Teknologiske hjelpemidler til spesielle institusjoner som sykehjem, omsorgsboliger og liknende.

Lær mer

Kontakt

Kontakt oss for mer informasjon om løsningene våre.

Lær mer